Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang! 

Chi tiết tin

Năm 2020 phấn đấu kết nạp mới 600.000 đoàn viên công đoàn
19/03/2020

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ về nhiệm vụ của tổ chức CĐ năm  2020 do đồng  chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đàng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký. Theo đó chủ đề hoạt động năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS” và một trong những chỉ tiêu cơ bản là kết nạp mới 600.000 đoàn viên CĐ.

Nghị quyết xác định, năm 2020, các cấp CĐ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐCS với 7 nhóm vấn đề chủ yếu được định hướng: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm; Tăng cường thông tin tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; Phát huy vai trò của đoàn viên CĐtrong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS; Đổi mới công tác cán bộ CĐCS, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

Nghị quyết cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, có triển khai bộ quy chuẩn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS. Triển khai Đề án ứng dụng Văn phòng điện tử trong hệ thống tổ chức CĐ giai đoạn II...

Chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức CĐ. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chú trọng lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể theo hướng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, quan tâm chính sách đối với lao động nữ. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tích cực phát huy vai trò tổ chức CĐ trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021. Chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động năm 2021 theo quy định pháp luật. Tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm xây dựng Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động cấp Tổng Liên đoàn và ở một số địa phương phù hợp. Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc...

Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ “Mái ấm Công đoàn” phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu xây dựng, sửa chữa 2.638 nhà Mái ấm công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, thành tựu phát triển đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động CĐ đối với đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức đồng bộ các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, trọng tâm ở CĐCS doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với người lao động tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" (2016 - 2020)...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của chủ tịch CĐCS. Tiến hành sắp xếp bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành, tổng công ty và tương đương...

Triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong công nhân, viên chức, lao động với chủ đề: Công nhân, viên chức, lao động cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động.  Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020...

Tổ chức tốt công tác thu tài chính CĐ theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai chế độ kế toán CĐ xây dựng theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn...

Có 11 chỉ tiêu cơ bản, gồm:

1. Kết nạp mới 600.000 đoàn viên CĐ.

2. Thành lập CĐCS tại 1.688 doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên.

3. Giới thiệu 126.839 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thành lập mới 1.993 Ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ CĐViệt Nam.

5. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 69.286 cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị người lao động tại 1.816 doanh nghiệp nhà nước và 19.449 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 1.807 doanh nghiệp nhà nước và  20.902 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

6. Thực hiện 1.009 cuộc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

7. Ký mới 2.261 bản thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

8. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng ở 2.120 doanh nghiệp.

9. Tổ chức Tháng Công nhân với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” ở 47.417 CĐCS trong doanh nghiệp.

10. Có thêm 6.682 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí CĐ qua tài khoản CĐ Việt Nam.

11. Có 1.248 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp. Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức kiểm tra tài chính tại 415 CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

KIỀU VŨ

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 241159